Op 13 oktober 2008 was er in het CREA (A'dam) een Studium Generale-avond over de voedselcrisis, getiteld 'Honger in overvloed'. Deze avond, georganiseerd door de UvA in samenwerking met XminY Solidariteitsfonds, was tevens de eerste avond in het kader van de reeks 'Real World Economics'. (English version below)Audiofiles CREA-avond 'Honger in overvloed'


Op 13 oktober 2008 was er in het CREA (A'dam) een Studium Generale-avond over de voedselcrisis, getiteld 'Honger in overvloed'. Deze avond, georganiseerd door de UvA in samenwerking met XminY Solidariteitsfonds, was tevens de eerste avond in het kader van de reeks 'Real World Economics'. (English version below)

 
De recente stijging van de mondiale voedselprijzen en de plotselinge schaarste in beschikbaar voedsel voor veel mensen in arme landen, heeft veel economen en academici die op dit gebied werkzaam zijn overvallen. Terwijl de wereld gekenmerkt wordt door een potentiële overvloed aan voedsel en in een jaar met relatief goede oogsten, zien we taferelen die ons herinneren aan een dramatisch verleden van honger en ontreddering in veel ontwikkelingslanden. De eerste avond in de reeks "Real World Economics" debatten gaat over precies dat dilemma door het analyseren van de tegenstellingen in een wereld die "honger te midden van overloed" beleeft. Wetenschappers en activisten zullen ingaan op zowel de achterliggende oorzaken als het beleid dat regeringen en internationale organisaties naar voren schuiven als oplossing. De voertaal is Engels.

(De volgdende twee avonden hebben als onderwerp 'Uitleg van de kredietcrisis" (10 november) en de mythe van de economische groei (8 december)).

 
Hieronder vind je de geluidsopnamen van de lezingen en de inbreng van het publiek op 13 oktober.

Sprekers waren Max Merbis (Centrum voor Wereld Voedsel Studies, SOW-VU), Roel Jongeneel (Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid, Universiteit van Wageningen) en Gudrun Muller (Foodfirst Information and Action Network, FIAN).

 
De geluidsopnamen:
- Introductie door voorzitter Vasco Molini (6,4 Mb; 6:09 min)
- Lezing door Max Merbis (deel 1 en deel 2) (resp. 10,6 Mb; 13:10 min en 12,1 Mb; 11:38 min)
- Vragen aan en antwoorden door Max Merbis (6,4 Mb; 6:54 min)
- Lezing van Roel Jongeneel (deel 1 en deel 2) (resp. 9,6 Mb; 10:38 min en 11,1 Mb; 12:05 min)
- Vragen aan en antwoorden door Roel Jongeneel (2,7 Mb; 2:47 min)
- Lezing door Gudrun Mueller (deel 1 en deel 2) (resp. 10,8 Mb; 11:46 min en 10,9 Mb; 11:54 min)
- Vragen aan en antwoorden door Gudrun Mueller (5,4 Mb; 5:51 min)
- publieksvragen en debat met alle sprekers (deel 1, deel 2 en deel 3) (resp. 15,2 Mb; 16:33 min en 16,0 Mb; 17:26 min en 15,7 Mb; 17:10 min)

Visuele ondersteuning:
- Powerpoint Merbis
- PDF Jongeneel
- Powerpoint Mueller

  ---------------------------


ENGLISH:

Audiofiles CREA night 'Hunger Amidst Plenty'

   

October 13th 2008 the University of Amsterdam, in cooperation with XminY Solidariteitsfonds, staged an Studium Generale event in the CREA about the food crisis, called 'Hunger Amidst Plenty'. This was the first event in the 'Real World Economics' series.

 
The recent rise in world food prices and the sudden scarcity of available food for many poor people in the developing world has taken many economists and academics working in this area by surprise. In a world characterized by a potentially abundant supply of food and in a year of reasonably good harvests, why have we seen scenes that remind us of a tragic past of hunger and destitution in so many developing countries?

The first session of the "Real World Economics" debates addresses precisely this question by analyzing the contradictions of a world facing "Hunger amidst plenty". Academics and activists will discuss both the underlying causes and the policies that governments and international organisations are proposing to deal with the ongoing crisis. English spoken.

  (The topics of the next two nights are 'Explaining the credit crisis" (November 10th) and the Myth of the economic growth" (December 8th)).

 

Above you'll find the audiofiles and the visual support means of the lecturers and of the public input on October 13th.

  Speakers were Max Merbis (Centre for World Food Studies, SOW-VU), Roel Jongeneel (Agricultural Economics and Rural Policy Group, University of Wageningen) and Gudrun Muller (Foodfirst Information and Action Network, FIAN).