Een journalistiek verslag van de PGA-conferentie in Leiden

Dit stuk verscheen eerder in Ravage #12, 20 september 2002

Van 31 augustus tot en met 4 september vond in Leiden de tweede Europese conferentie van Peoples' Global Action plaats. Ruim 500 deelnemers uit heel Europa discussieerden over de toekomst van het nog prille netwerk en presenteerden hun projecten. Ook werd er een aanzet gemaakt voor een gezamenlijke politieke visie.

De organisatie van de Europese conferentie van Peoples' Global Action (PGA), een wereldwijd netwerk van groepen die strijden tegen de negatieve kanten van globalisering, was in handen van het anarchistisch collectief EuroDusnie. Volgens velen was deze conferentie een verademing ten opzichte van de eerste die vorig jaar maart in Italië plaatsvond. Een techno-feest in de ruimte naast de slaapzalen hield de deelnemers destijds uit hun slaap en het slotdebat de volgende dag ging tot diep in de nacht door. De meeste deelnemers waren toen al naar huis.

In Leiden was alles anders. Workshops en bijeenkomsten vonden plaats op vijf lokaties in de Leidse binnenstad. De deelnemers konden terecht op een ruim opgezette camping, gaarkeuken Rampenplan zorgde voor smaakvolle maaltijden en Theaterstraat was er voor de geluidstechniek tijdens het slotdebat, zodat iedereen verstaanbaar was. Daarnaast hadden ASCII-activisten een internethok ingericht, was PGA-radio in de lucht en op internet met interviews, muziek en roddels en verscheen er dagelijks een conferentiekrant met verslagen van de belangrijkste discussies en workshops.

PGA-biNGO

Voor de vijfhonderd deelnemers was de conferentie vooral een kans om nieuwe contacten op te doen, informatie uit te wisselen en nieuwe campagnes te starten. Maar de conferentie diende ook een speciaal doel: de verdere ontwikkeling van het Europese Peoples' Global Action netwerk. Tot nu toe bestond er alleen een kleine informele initiatiefgroep en ontbrak een open netwerkstructuur.

Tijdens de conferentie werd in groepjes gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur om PGA opener en toegankelijker te maken voor mensen en groepen die ook willen toetreden. De voorstellen die voor de conferentie gedaan zijn en de uitkomsten van de werkgroepen hierover moesten tijdens het afsluitende algemene debat (plenary) bekrachtigd worden. Dit leidde tot verhitte discussies binnen en buiten de zaal over de prioriteiten van de vergadering.

Een aantal deelnemers wilde bijvoorbeeld precies vastleggen welke functies de nieuwe initiatieven zoals de 'PGA-Infopoints' en de 'Support Groups' moeten krijgen. Anderen waren echter van mening dat die alleen vorm konden krijgen in een meer organisch proces en vonden het weinig zinvol om te discussiëren over niet-bestaande structuren. Het grootste conflict speelde zich af tussen de twee 'convenors' (organisatoren), EuroDusnie en MRG Catalonië. Het verschil van mening betrof de vraag hoe er tijdens de slotbijeenkomst besloten moest worden ('consensus' of 'streven naar consensus').

Een ander probleem was dat zich geen groepen hebben aangemeld die de organisatie voor volgend jaar op zich willen nemen. Een hardnekkig gerucht is dat dit mede te maken heeft met het feit dat alles zo goed geregeld was in Leiden. Er is besloten dat de twee huidige organisatoren tot de 'winter meeting' aanblijven. Ook alle andere open eindjes van de slotvergadering zullen dan aan elkaar geknoopt worden. Tegen die tijd is er hopelijk ook een nieuwe organisator gevonden.

Na de conferentie overheerste het gevoel dat PGA-Europa met de nieuwe structuren beter zichtbaar wordt en de netwerkfunctie beter kan waarmaken, met als resultaat betere coördinatie en facilitatie voor Europese campagnes.

Voor mensen die moeite hadden om de aandacht erbij te houden tijdens het slotdebat, was er overigens een speciale PGA-biNGO handleiding te vinden in de conferentiekrant. In een kruistabel kon je woorden als 'tophoppen', 'patriarchaat' en 'kapitalisme' invullen en als je een rij of kaart vol had, moest je "zo hard als je kan biNGO roepen, breed lachen en het applaus accepteren". Voor zover bekend was er één deelneemster met biNGO.

Strategie

Tijdens de slotbijeenkomst in de Groenoordhallen werden ook de uitkomsten van de politieke strategiedebatten bediscussieerd. Het manifest van PGA komt voort uit de eerste wereldwijde conferentie in 1998 in Zwitserland, maar is niet het resultaat van een collectief proces. Met de Europese conferentie is een poging gedaan om tot nieuwe gemeenschappelijke inzichten te komen. In zes werkgroepen discussieerden de deelnemers eerst over repressie, tophoppen, directe democratie en alternatieven. Nadat alle verslagen van de eerste discussies in de krant hadden gestaan, volgde nog een sessie en werd er een gemeenschappelijk document opgesteld.

Het document bevat een evenwichtige analyse van de huidige maatschappelijke orde in relatie tot de mogelijkheden voor verzet. Het staat ook kritisch tegenover gangbaar activisme. "We kunnen net zoveel G8-bijeenkomsten, ondernemingen, staten en wereldbanken vernietigen als we willen, maar we zullen precies dezelfde maatschappij opbouwen als wij de patriarchale structuren in ons zelf niet bestrijden", concludeert een van de werkgroepen.

Patriarchie wordt in het document gedefinieerd als vormen van dominantie, van man-vrouw tot spektakel versus inhoud. Verder stelt het strategiedocument dat verzet zich moet wortelen in lokale alternatieven, waarbij activisten publieke ruimtes veroveren met als doel maatschappelijke structuren te confronteren met vrije en gelijke sociale relaties.

Workshops

Het grootste deel van de conferentie bestond uit ruim zestig workshops over de meest uiteenlopende onderwerpen. Een aantal daarvan leidde tot nieuwe samenwerkingsverbanden en concrete ideeën voor campagnes. Een voorbeeld is het initiatief voor een netwerk tegen genetisch gemanipuleerde (GM) producten en een initiatief om het verzet tegen de controle van het bedrijfsleven over ons voedsel te intensiveren. Een via PGA-Europa gecoördineerde campagne tegen patenten en GM-producten staat op de agenda.

Een ander concreet resultaat kwam voort uit de workshop van het Franse collectief 'Droits Devant!', dat zich inzet voor de rechten van mensen zonder papieren en verzet biedt tegen de toenemende repressie en criminalisering van vluchtelingen. De groep pleitte met succes voor de oprichting van een Europees netwerk, dat zich bezig moet houden met een brede campagne om Europese wetgeving te beïnvloeden. Droits Devant stelde ook voor om de campagnes meer te richten op mensenrechten (vrijheid van beweging als universeel recht), in plaats van repressie, controle en veiligheid.

De weggeefwinkel is niet alleen in Leiden te vinden. Op de conferentie in Leiden waren ook activisten uit onder meer Parijs, Berlijn, Dresden en Hamburg aanwezig om hun ervaringen te delen. Hoewel de formule voor de winkels hier en daar wat verschilde (bijvoorbeeld wat betreft het aannemen van donaties en het betalen van huur, wat door sommigen als een knieval voor de geldeconomie werd beschouwd), werd ook hier besloten om een internationaal platform te creëren.

Media

De discussie over het conflict in Israël en Palestina was 'extremely productive'. In twee sessies kwam een aantal actie-ideeën naar voren. Naast de oproep voor een internationale boycot van Israëlische producten en een aankondiging voor de dag van de Palestijnse sjaal (Kaffieh) werd het idee geopperd om met een schip, bemenst met internationale activisten en Palestijnse vluchtelingen, naar Israël af te reizen. Ook werd er steun gezocht voor een groots opgezet alternatief nieuwscentrum in Israël, om een tegenwicht te bieden aan de oorlogspropaganda van de Israëlische staat.

Alternatieve media stonden ook in andere workshops centraal. Indymedia-collectieven uit Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen en plannen te bespreken voor de 'Media Democracy Day', die op 18 oktober plaats zal vinden. Doel van deze dag is onder meer om de aandacht te vestigen op de VN-top over informatiediensten te Genève in 2003.

Ten slotte is het 'news-real' project gepresenteerd. News-real is een netwerk van video-activisten dat zelfgemaakte nieuwsitems in een maandelijks bulletin samenvoegt. Deze bulletins zullen door onafhankelijke televisie-stations en via internet uitgezonden worden.

Badkamers

Enige kritiek tijdens de conferentie was er op het feit dat er zo weinig workshops over gender-issues waren. Hier stond echter tegenover dat het onderwerp in de andere discussies geïntegreerd was. In het verslag van de strategiedebatten komen de kwalijke gevolgen van het patriarchaat uitvoerig aan bod. Hierin wordt onder meer geconcludeerd dat anti-seksisme veelal beperkt blijft tot een vorm van folklore, zonder dat er concreet iets mee gedaan wordt. Als er al activiteiten ontplooid worden met betrekking tot het gender-vraagstuk, dan gebeurt dat meestal op initiatief van vrouwen.

Dat het onderwerp ook buiten de conferentiezalen de gemoederen bezighield, bleek uit de kritiek die door een deelnemer (m/?/v) op de indeling van de toiletten op de camping werd geleverd. De categorieën 'boys' en 'girls' zouden seksistische termen zijn, die discriminerend en onderdrukkend zijn ten opzichte van mensen in de categorie 'transgender'. PGA-Radio kondigde in reactie hierop aan dat er een 'transgender-bathroom' geopend zou worden. Van dit initiatief is echter niets meer vernomen.

Alles over de uitkomsten van de conferentie (verslagen en notulen) is te lezen op de Global Archive Site:(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Camiel en Robin.)