Terwijl de Europese onderwijsministers in Berlijn vergaderden, hielden studenten een schaduwconferentie.

Image18 en 19 september vergaderden de Europese onderwijsministers in Berlijn voor de zoveelste keer over de voortgang van het zogenoemde 'Bologna proces'. Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de basis van dit proces bij de besprekingen zoals die in 1999 zijn gevoerd in Bologna omtrent de vorming van een eenvormig Europees onderwijssysteem. Destijds werd hier vastgelegd dat alle verschillende onderwijstradities en onderwijssystemen in Europa naar het Angelsaksische “Bachelor-Master” model moesten worden hervormd.In Berlijn werd dus niets nieuws besproken maar werd voonamelijk de voortgang van het Bologna proces geëvalueerd.

In de Humboldt universiteit kwamen 400 tot 500 studenten van verschillende studentengroepen uit heel Europa samen om met elkaar te praten over het mogelijke verzet tegen ontwikkelingen die in de ogen van veel studenten de onafhankelijkheid en diversiteit van het Europees onderwijs in gevaar brengen. Natuurlijk werd hierbij uitgebreid gesproken over het verband tussen de privatiseringspolitiek zoals die via de GATS vanuit de Wereldhandelsorganisatie gevoerd wordt en het Europese beleid dat toewerkt naar een ‘Europese onderwijsruimte’. Een onderwijsruimte waarbinnen zowel voor de onderwijsconsument als voor investeerders onderwijs gemakkelijker vergeleken kan worden. Veel workshops gingen over alternatieve onderwijsvormen. Er werd teruggeblikt op expirimenten uit het verleden zoals in Duitsland de “Kritische Universitaet” uit de jaren zestig en vooruitgeblikt naar mogelijkheden voor een ander kritisch onderwijs, bijvoorbeeld georganiseerd door studenten zelf.

Door de verdeeldheid binnen de nogal gepolariseerde Duitse studentenbeweging bleek het moeilijk goed voor het EEF te mobiliseren. De opkomst viel daarom enigszins tegen. Een kleine voorbereidingsgroep van 12 mensen moest veel werk verzetten. Veel ‘Asta’s’ (officiele studentenorganen aan de Duitse universiteiten) wilden om verschillende redenen niet meewerken aan de organisatie van het forum. De Europese onderwijsbonden verleenden ook geen medewerking. Vertegenwoordigers van de bonden waren echter wel aanwezig op de ministersconferentie die in het Hilton hotel plaats vond, wat zij kennelijk een zinvollere tijdsbesteding vonden.

Het forum had vooral als doel nieuwe contacten tussen kritische studentengroepen uit heel Europa te creeren. Dit resulteerde onder andere in het initiatief tijdens het ESF in Parijs een voorstel te lanceren om in februari een internationale aktiedag tegen de commercialisering van de publieke dienstverlening (onderwijs, gekoppeld aan andere diensten zoals gezondheidszorg) te organiseren.

Meer informatie: hier en hier
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kornee, Kritische studenten.)